زنان و استقرار صلح جهانی

Program Picture
زنان و استقرار صلح جهانی
خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی
مشارکت زنان در مسیر استقرار صلح، از اصول پایه ایی و انکار ناپذیر است که حضرت عبدالبهاء تحقق آن را نوید داده اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه