زنان در خاورمیانه
تیر ۲, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی‌ می‌اندازیم به وضعیت زنان در خاورمیانه و نقش آنان را در بازسازی جامعه‌ای پویاتر بررسی خواهیم کرد.

ثبت نام در خبرنامه