زمانی برای یک رابطه جدید

زمانی برای یک رابطه جدید
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

نیلوفر: آخه بعد از دو سال چی شد که به هم زدین؟ نکنه فهمیده رفتی خواستگاری یکی دیگه؟ نوید: تو آرایشگاه از خواهر شایسته شنیده. چیه این زنا می‌شینن تو آرایشگاه از همه چیز زندگی‌شون برای آشنا و غریبه حرف می‌زنن.

ثبت نام در خبرنامه