آجر – تاجر و ماهیگیر

Program Picture

زبان قصه‌ها

آجر – تاجر و ماهیگیر
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

– مدیر جوانی با ماشین گرونش مشغول رانندگی بود که یه دفعه یه آجر با شدت به ماشینش برخورد می‌کنه. وقتی ترمز می‌گیره می‌بینه که یه بچه اونجا ایستاده.

– یه تاجر آمریکایی می‌خواد به یه ماهیگیر مکزیکی راهی یاد بده که از نظر اقتصادی پیشرفت کنه ولی ماهیگیر با چند تا سؤال ساده تاجر رو غافلگیر می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه