زاویه سوم

زاویه سوم

مهمانان این برنامه به بحث درباره فقر، مفهوم دموکراسی، دموکراسی و نقش فرد، دموکراسی و اقتصاد، و گذار به دموکراسی می‌پردازند.

مهمانان این برنامه به بحث درباره فقر، مفهوم دموکراسی، دموکراسی و نقش فرد، دموکراسی و اقتصاد، و گذار به دموکراسی می‌پردازند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه