Program Picture

ریشه‌ها

پدرام

۱۶ فروردین ۱۳۹۷

پدرام دانشمند و استاد دانشگاه است و در یک خانواده بهائی در شمال ایران به دنیا آمده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه