Program Picture

رویا

فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

رویا در خانواده‌ای بهائی به دنیا آمده و به عنوان یک اقلیت مذهبی در ایران چالش‌های بسیاری داشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه