گفتنی ها کم نیست
رویایی دارم
بهمن ۱, ۱۳۹۹

در این قسمت قرار است با مارتین لوترکینگ و قسمتی از زندگی ایشون در راستای تحقق بخشیدن به آزادی و برابری نژادی در آمریکا بیشتر آشنا بشیم

ثبت نام در خبرنامه