روند ترقی زنان در جامعه بهائی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

با مطالعه تاریخچه جنبش‌های زنان در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک برای کسب آزادی، تغییر وضعیت اجتماعی، شکل دهی روابط آنها با مردان و قوانین مردانه جامعه آشنا می‌شویم. زنان همیشه با وظیفه شناسی، قناعت و بردباری در جامعه خدمت کرده‌اند و برای خواسته‌های برابری طلبانه، حق تحصیل و مقابله با تحجر مذهبی تلاش کردند. در این گفتگو گام به گام روند ترقی زنان در جامعه بهائی و تفاوت‌های آن با سایر نهضت‌های زنان در جوامع دیگر همراه با مهمان برنامه خانم دکتر فرح دوستدار کارشناس علوم سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه