روز جونتینت (Juneteenth)

Program Picture

این روزها به یاد تو

روز جونتینت (Juneteenth)
۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نوزدهم ماه ژوئن، ورقی در تاریخ مشترک بشر و پژواک پیام برابری و خردورزی برای اهل عالم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه