روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

تم امسال سازمان یونسکو برای روز جهانی آزادی مطبوعات «اطلاعات به عنوان یک خیر‌ عمومی» و ارتقاء اصول مهمی چون شفافیت و توانمند سازی افراد هست.

ثبت نام در خبرنامه