روزگار درخشان

روزگار درخشان

روزگار درخشان برنامه‌ایست از پارسا فناییان که به مناسبت عید رضوان ۱۷۸ بدیع در سه قسمت ساخته شده. در این برنامه اتوپیا، مدینه‌ٔ فاضله، آرمانشهر یا به روایت بهائیان عصر ذهبی از دیدگاه آئین بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمان پارسا در روزگار درخشان جناب استاد بهرام فرید هستند.

روزگار درخشان برنامه‌ایست از پارسا فناییان که به مناسبت عید رضوان ۱۷۸ بدیع در سه قسمت ساخته شده. در این برنامه اتوپیا، مدینه‌ٔ فاضله، آرمانشهر یا به روایت بهائیان عصر ذهبی از دیدگاه آئین بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمان پارسا در روزگار درخشان جناب استاد بهرام فرید هستند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه