Program Picture

رمز ماندگاری – قسمت ۱ (با بیان مونا امری)

۰۱ فروردین ۱۴۰۲

همۀ مردمان باید از حقّ آزادی وجدان و عقیده و ابراز آن برخوردار باشند و موظّف به رعایت همان حقوق در قبال دیگران می‌باشند. آن وقت است که می‌توانند با احترام متقابل با یکدیگر تعامل کنند، در ارزش‌های مشترک خود یک مقصد همگانی و وحدت عمل بیابند که به بنای جهان بهتری کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه