دنیای فردای ما
رسانه و بازتاب عملکرد آن در جامعه
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی حساب میشود، مشروع دانستن یک رسانه به سوگیری سیاسی، اعتقادی و حتی سود مادی آن بستگی دارد، بسیاری از رسانه‌ها با داشتن نگاه کلان حاکمیتی یا فشار سرمایه گذار اخبار را فیلتر کرده و در جهت اهداف خود به آن سمت و سوی جدید میدهند، بالا رفتن سواد عمومی و توان تجزیه و تحلیل مردم باعث سلب اعتماد گروه هایی از جامعه نسبت به بازتاب اخبار پیرامون خود از رسانه‌ها شده است. تکنولوژی امروزی ابزار کار رسانه‌ها را از انحصار خارج کرده و باعث شده انسان امروزی دیده و شنیده شود در عین حال ضرورت داشتن سواد رسانه بیش از هر زمان دیگر است، چرا که بازتاب و تحلیل اخبار نیاز به شناخت مخاطب و رعایت صداقت و امانت دارد و در عصر حاضر ما میتوانیم هم مخاطب باشیم هم رسانه هم منتقد. در این برنامه همراه با مهمانان فلاویوعزم راسخ کارگردان و فیلمساز و سما ثابت مدیر یک رسانه خبری در فضای مجازی در این باره به گفتگو مینشینیم.

ثبت نام در خبرنامه