Program Picture

رساله چهار وادی چگونه گروه دوم را که اهل خردند معرفی می‌کند؟

مهر ۱۴, ۱۳۹۷

حضرت بهاءالله اهل عقل را همانند حکیمان می‌دانند که خرد را ملاک دانند، و با آن هر چیزی را می‌سنجند. ایشان این گروه را از «ساکنان حجرۀ محمود» می‌خوانند که توفیق یافته و در این «بیتِ محمود» وارد گشته‌اند. ولی بدانان هشدار می‌دهند که خرد را که پیامبر و راهنمای آنان است باید عقل کلی ربّانی بدانند، و خرد پیامبر الهی که تربیت امکان از اوست، و نه عقل ناقص انسانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه