رساله مدنیه
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

رساله مدنیه، راهکارهای اجتماعی و سیاسی عبدالبهاء برای ایجاد ایرانی آباد و پیشرفته خطاب به ابرمردان سیاسی آن زمان ایران است.

ثبت نام در خبرنامه