رساله‌ اعتقادیه
تیر ۱۴, ۱۳۹۹

رساله‌ اعتقادیه یکی از آثاری است که به خواهش منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان از قلم حضرت باب نازل شده است که در این قسمت از چشمه‌ خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه