مشروعیّت روحانیّون

Program Picture

راه تازه

مشروعیّت روحانیّون
۱۱ دی ۱۳۹۵

مشروعیت روحانیون / تفاوت بین دو نگرش اصلی روحانیّون در زمان قاجار یعنی اخباریّون و اصولیّون و … موضوع این قسمت از برنامه‌ راه تازه است. با استاد وحید خرسندی و هومن عبدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه