دین مشوقی برای تغییر اجتماعی

دین مشوقی برای تغییر اجتماعی
دی ۲۷, ۱۳۹۸

آیا می‌شود دین را عاملی مشوق برای ایجاد تغییر اجتماعی دانست؟ و یا چگونه میتوان ارتباط عمیق میان دین و تغییر اجتماعیِ سازنده را توضیح داد؟ سرویس خبری جامعه بهائی از گفتگویی غیر رسمی در پایتخت کنگو خبر میده، که چگونه این گفتگو به یک مکالمه پرشور درباره قدرت ایمان در تاسیس وحدت بین مردم و ایجاد انگیزه برای صلح بدل شده.

ثبت نام در خبرنامه