دیدگاه‌های متفاوت در تربیت نوجوانان

Program Picture
دیدگاه‌های متفاوت در تربیت نوجوانان
مهر ۱۰, ۱۴۰۱

دوران نوجوانی از مراحل بسیار مهم تحول شخصیت به شمار می‌رود که از دیرباز محور توجه علوم تربیتی، دینی، روان‌شناسی و … قرار داشته است. امروزه نظریه‌ها و نگرش‌های مختلفی وجود دارد که نوجوان را از زوایای مختلف بررسی می‌کند، ولی نظریه واحد و جامعی که فرایند رشد را در دوران نوجوانی تبیین کند وجود ندارد. حال تکلیف والدین، همراهان و مربیان نوجوان با این همه نظریه مختلف چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه