دیدار

دیدار

سه جوان که در دوران تحصیل با هم دوست بوده‌اند بعد از سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در روزهای عید کنار هم در تهران جمع شوند و تجربیات زندگی را با هم سهیم شوند. هر سه بهائی هستند و دو نفر از این گروه سالهاست که خارج از ایران زندگی می‌کنند.

سه جوان که در دوران تحصیل با هم دوست بوده‌اند بعد از سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در روزهای عید کنار هم در تهران جمع شوند و تجربیات زندگی را با هم سهیم شوند. هر سه بهائی هستند و دو نفر از این گروه سالهاست که خارج از ایران زندگی می‌کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه