دیوارهای فاصله

دیوارهای فاصله
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

استاد یک کلاس بی آن که تعمدی داشته باشد میانه من و دوست عرب زبانی دیواری کشید. اما تلاشی نیاز بود تا آن دیوارهای فاصله در هم شکسته شود.

ثبت نام در خبرنامه