Program Picture
دو توقیع حضرت باب
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

آثار نازله در سفر حضرت باب به مکه. در این قسمت: دو توقیع حضرت باب خطاب به محمد حسن نجفی روحانی شهیر شیعه و توقیع حضرت باب خطاب به همسرشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه