دو آفتاب حقیقت

program picture

دو آفتاب حقیقت

میلاد مبشر دیانت بهائی حضرت باب و مؤسس آن دیانت حضرت بهاءالله در دو روز پیاپی واقع شده که این دو روز در آثار الهی یک روز محسوب می‌شود.
در این برنامه در دو قسمت مختصراً به زندگینامه حضرت باب و حضرت بهاءالله می‌پردازیم و نظر تعدادی از جوانان را در خصوص این دو مظهر ظهور به اشتراک می‌گذاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه