Program Picture

دوران شکوفایی

یک روز برفی
۲۶ آذر ۱۳۹۷

ندا: اجازه بدید از روی سوال بخونم، ببینیم چی از ما میخواد: «برای رسیدن به کمال و تعالی فکری، باید در مورد آنچه که می‌خوانیم، آنچه که‌ می‌بینیم و عباراتی که می‌شنویم فکر و تامل کنیم.» اینو همه قبول داریم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه