مدرسه به‌ جای کار

Program Picture

دوران شکوفایی

مدرسه به‌ جای کار
۰۷ آبان ۱۳۹۷

ندا: آفرین. کنفسیوس میگه که «همه مایلند از ثروت و احترام برخوردار باشند، اما شخص درستکار این فکر را به ذهن خود راه نمی‌دهد که آنها را از طریق غیرقانونی به دست بیاورد، هیچ کس فقر و حقارت را دوست ندارد، اما شخص درستکار برای پرهیز از فقر و حقارت از راه راست منحرف نمی‌شود.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه