Program Picture

دوران شکوفایی

معدن الهی
۰۷ خرداد ۱۳۹۷

ندا: توانایی‌های روحانی یعنی توانایی‌هایی که مخصوص روح انسانه: مثل توانایی محبت کردن، خدمت کردن، از خود گذشتن، پاکی و نجابت داشتن، صبور بودن، شجاعت داشتن و …
نگار: هنوز داشتم درباره حرفای اون روزمون فکر می‌کردم که رسیدم به در خونه مریم اینا. همه اومده بودن، حتی ندا هم زودتر از من رسیده بود …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه