تعلیم و تربیت عمومی و اجباری

دوازده فانوس
تعلیم و تربیت عمومی و اجباری
بهمن ۶, ۱۳۹۴

هر کودکی چه پسر و چه دختر، چه فقیر و چه غنی حق دارد خواندن و نوشتن را بیاموزد.

ثبت نام در خبرنامه