دنیای فردای ما
نقش زنان در جامعه – بخش ۱
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقش مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. مشارکت زنان در تحقق اهداف و نیاز‌های جوامع مترقی امروزی ارزنده است و بدون حضور زنان توسعه سراسری امکان پذیر نیست. اکنون نگاه جهان به سوی فعالیت زنان و پیشرفت آنان معطوف شده است، گرچه عدالت اجتمایی و تساوی جنسیتی در دستور کار جوامع قرار دارد اما تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه‌ریزی و آماده سازی بازار کار، افکار عمومی و سیاست گذاری در تمام جوامع حتی جوامع پیشرفته کنونی کرد. در این برنامه نقد و بررسی این موضوع را با شرکت کنندگان این هفته دکتر کیا منوچهری متخصص طراحی نرم افزار و نیکا سعیدی کارشناس ارشد صلح در سازمان ملل ادامه می‌دهیم.

ثبت نام در خبرنامه