گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم آبان

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم آبان
آبان ۱۷, ۱۳۹۷

– پایان تألیف آخرین قسمت تاریخ نبیل توسط نبیل زرندی (تاریخ نبیل صص۴۰۳-۴۰۴ / مقالات و رسائل در مباحث متفرقه ص۲۱۲)
– زادروز حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی (تاریخ حضرت بهاءالله صص۹-۱۱)

ثبت نام در خبرنامه