گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم آبان

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ سوم آبان
۱۷ آبان ۱۳۹۷

– پایان تألیف آخرین قسمت تاریخ نبیل توسط نبیل زرندی (تاریخ نبیل صص۴۰۳-۴۰۴ / مقالات و رسائل در مباحث متفرقه ص۲۱۲)
– زادروز حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی (تاریخ حضرت بهاءالله صص۹-۱۱)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه