گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست مرداد

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست مرداد
۰۳ مرداد ۱۳۹۸

– عزیمت طاهره قره‌العین به نور و بارفروش پس از اجتماع بدشت
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از نیویورک به سمت بوستون و دابلین
– صدور فرمان سلطان عبدالعزیز، سلطان عثمانی، مبنی بر تبعید حضرت بهاءالله از ادرنه به عکّا

news letter image

ثبت نام در خبرنامه