دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

program picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

تاریخ پر فراز و نشيب اديان بابی و بهائی سرشار از وقايع شنيدنی است. پس در طول يک سال، هر هفته، دمی با تاريخ همراه می‌شويم و گاه‌شمار بهائی را ورق می ‌زنیم و سرگذشت فداكاری‌ها و جان‌‌فشانی‌ها، تعصبات و تهديدها، سفرها و سخن‌ها، به‌ دنيا آمدن‌ها و از دنيا رفتن‌ها و بسیاری وقايع ريز و درشت ديگر را با هم مرور می‌کنیم. «دمی با تاريخ؛ گاه‌شمار بهائی» برنامه‌ای است از نويد توكلی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه