Program Picture

دعا، نماز، و روزه

فروردین ۸, ۱۳۹۸

فکر می‌کنید فلسفه وجودی دعا، نماز، و روزه در هر آئین و باوری چیست؟ شما خودتون برای رسیدن به آرامش چه می‌کنید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه