Program Picture
برنامه‌های رضوان - رضوان ۱۳۹۷

در رکاب پادشاه گل – بخش ۲

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

این قسمت: کوه‌های سلیمانیه – قلمرو عثمانی (اقلیم کردستان در عراق فعلی) – بهروز ثابت.

در این برنامه به مناسبت اولین رضوان در دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله بنیان‌گذار آئین بهائی در رکاب پادشاه گل، مروری خواهیم داشت به مسیر تبعید حضرت بهاءالله از موطن آریائیشان به سرزمین‌های اعراب و ترکان عثمانی برای افراشتن سراپرده‌ یگانگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه