در ایام کرونا چه می گذرد – قسمت سوم – مصرف گرایی

در ایام کرونا چه می گذرد – قسمت سوم – مصرف گرایی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

بشر متمدن قرن حاضر که جز مصرف گرایی هدف دیگری را دنبال نمی کند، شاید در سایه قرنطینه مسایل دیگری را تجربه کند.

ثبت نام در خبرنامه