درد و دل دوستانه

Program Picture
درد و دل دوستانه
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

دوستی گفت: «این روزها هم روزهای عجیب و غریبیه» گفتم: از چه نظر؟ گفت: از دو نظر. گفتم: چه دو نظری؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه