درباره ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی تعصب

درباره ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی تعصب
شهریور ۱۲, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، درباره تعصب و ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن گپی می‌زنیم. ساناز بعد از تعریف این مفهوم سعی می‌کنه از ابعاد مختلف این پدیده پرده برداره.

ثبت نام در خبرنامه