درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی

درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، درباره راه‌کارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی در جهان و ایران صحبت می‌کنیم. دکتر ثابتان در مورد دیدگاه آئین بهائی در خصوص مقابله با چالش‌های اقتصادی توضیح میدن.

ثبت نام در خبرنامه