درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح

Program Picture
درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح
فروردین ۶, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل حقوق بین الملل، درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح گپی می‌زنیم. خانم معانی از پیش زمینه و بستر فکری این کتاب برامون میگن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه