درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح

درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح
فروردین ۶, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل حقوق بین الملل، درباره ایده اصلی کتاب کیمیای صلح گپی می‌زنیم. خانم معانی از پیش زمینه و بستر فکری این کتاب برامون میگن.

ثبت نام در خبرنامه