درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعیOEOW

درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعیOEOW
بهمن ۲۲, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم نوگل اندیشه‌جو، دکترای مدیریت در زمینه تعلیم و تربیت، درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعیOEOW برای کمک به کودکان آسیب دیده گپی می‌زنیم. دکتر اندیشه‌جو برامون از اهمیت توانمند سازی مربیان برای کمک به این کودکان صحبت می‌کنن.

ثبت نام در خبرنامه