دخالت در سیاست

دخالت در سیاست
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

– چگونه میتوان بدون دخالت در سیاست، جهان را عوض کرد؟
– جامعه بهائی، در آرزوی تشکیل یک کشور نیست.

ثبت نام در خبرنامه