Program Picture

خیمه شب بازی

فروردین ۶, ۱۳۹۷

خیمه شب بازی شاه سلطان مراد خان بر اساس خیمه شب بازی شاه سلطان سلیم که داستان آن را حضرت بهاءالله در لوح دنیا بیان می فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه