خیمه شب بازی
فروردین ۶, ۱۳۹۷

خیمه شب بازی شاه سلطان مراد خان بر اساس خیمه شب بازی شاه سلطان سلیم که داستان آن را حضرت بهاءالله در لوح دنیا بیان می فرمایند.

ثبت نام در خبرنامه