Program Picture

خیمه شب بازی

۰۶ فروردین ۱۳۹۷

خیمه شب بازی شاه سلطان مراد خان بر اساس خیمه شب بازی شاه سلطان سلیم که داستان آن را حضرت بهاءالله در لوح دنیا بیان می فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه