خودپسندیِ بخشیدن

Program Picture
خودپسندیِ بخشیدن
شهریور ۱۵, ۱۳۹۹

رابطه با یک انسان دایره‌ای است، نیمِ آن بخشیدن است و نیمی هم گشودن قلب به دریافت محبت از دیگری. نه فقط چون حس دین در میان نباشد، نه. آدمی در بخشیدن است که وجودش با دیگری پیوند می‌خورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه