خنده بر هر درد بی‌درمان دواست

خنده بر هر درد بی‌درمان دواست
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹

دردهایی در این زندگی هستند که هر قدر هم بخواهی تلاش کنی خودت را بر جای این و آن بگذاری تا بتوانی آن درد را نیکوتر فهم کنی، نمی‌شود که نمی‌شود.

ثبت نام در خبرنامه