Program Picture

یکصد و نود

خط و زبان مشترک

۱۴ تیر ۱۳۹۷

به راستی ‌آیا زیستن در دنیایی که خط و زبانی مشترک برای ایجاد ارتباط در آن وجود دارد لذت بخش تر نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه