نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۴

نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۴
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶

“به عقیدۀ ما، اگر قرار است رهبری دینی در اجتماعی جهانی که در نتیجۀ تجارب تقلیب کنندۀ قرن بیستم در حال شکل گرفتن است معنا و مفهومی داشته باشد، رهبران ادیان باید به این چالش تاریخی پاسخ گویند.”

ثبت نام در خبرنامه