خطابات عبدالبھاء در غرب
دی ۱۱, ۱۳۹۹

موضوع این برنامه خطابات عبدالبھاء در غرب و به ویژه در آمریکا، شرح سفرھا و موضوعات مورد تمرکز در این خطابات می‌باشد

ثبت نام در خبرنامه